ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tematikus, csoportos foglalkozásokhoz, tréningekhez, workshopokhoz és műhelyekhez az Édesanyahajó Bt. szervezésében.

Jelen szerződés általános szerződési feltételeket tartalmaz az Édesanyahajó Bt ill. a www.anyahajo.hu weboldalon és az ott megjelenő elérhetőségeken megrendelhető szolgáltatásokhoz.

A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Résztvevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Résztvevő között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Résztvevő nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

A szerződés a felek között a tréningek/foglalkozások részvételi díjának átutalásával lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1. Szolgáltatási jogviszony

  1. 1 A Szolgáltató és Résztvevő között a jogviszony a részvételi díj az Édesanyahajó Bt. számlájára való megérkezéssel jön létre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Résztvevő esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén;
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással;

1.3 A foglalkozás megkezdése előtti 72 óráig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

Üzemeltető:
Édesanyahajó Bt.
cím: 1037 Budapest, Hegyoldal utca 4.
adószám: 22261179-2-43
bankszámla szám: 12011148-00131557-00100005
telefon: 20/44 33 839
e-mail: anyahajo@anyahajo.hu

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek/foglalkozások témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek/foglalkozások törlésének lehetőségét is. A tréningek/foglalkozások esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Résztvevőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek/foglalkozások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Résztvevőknek, vagy résztvevők csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3. Az Résztvevő jogai és kötelezettségei

3.1 Az Résztvevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen/foglalkozáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Résztvevő jogosult a tréningen/foglalkozáson megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 Az Résztvevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen/foglalkozáson tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a résztvevő a tréningre/foglalkozásra nem jön el, és előzetesen nem került lemondásra, nem kérheti a tréning/foglalkozás utólagos megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 Az Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a tréning/foglalkozás megkezdéséig jelenteni.

3.4 Az Résztvevő a tréningen/foglalkozáson köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning/foglalkozás megtartását valamint csoport társait nem zavarja.

4. A tréningek/foglalkozások helye és ideje

4.1 A tréningeket/foglalkozásokat a Szolgáltató a weboldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról Szolgáltató köteles a tréning/foglalkozás résztvevőit értesíteni.

A résztvevők kiscsoportos tréningeken/foglalkozásokon sajátíthatják el az ismereteket, a tréningek/foglalkozások elméleti előadás formában zajlanak, gyakorlati feladatokkal. A résztvevők száma max. 15 fő.

5. A tréningek/foglalkozások díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken/foglalkozásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning/foglalkozás díjának befizetése, melynek a jelentkezési lap elküldését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb a tréning/foglalkozás időpontját megelőző 3. munkanapig kell megtörténnie.

A tréningek/foglalkozások díjait a tréningek/foglalkozások oldalán leírt módon, előre, átutalással vagy banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tréningek/foglalkozások aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az Árak elnevezésű oldalon tájékozódhat.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek/foglalkozások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning/foglalkozás időpontban használható fel.

6. Tréningek/foglalkozások lemondása

6.1 A tréningek/foglalkozások megkezdése előtti 3. napig bármelyik fél felmondásakor az Résztvevő a befizetett részvételi díj 100%-át kapja vissza. Amennyiben jelentkezés után a tréning/foglalkozás időpontja előtt 0-2 nappal mondja le, úgy  a részvételi díj 50%-a kerül visszafizetésre.

6.2 Tréninget/foglalkozást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban, elektronikus levélben lehetséges. Az Résztvevő lemondó levelét 24 órán belül a Szolgáltató írásban visszaigazolja. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning/foglalkozás lemondásra került. Amennyiben lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon.

7. Szerzői jogok

7.1 Az Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

7.2 A tréningekről/foglalkozásról hang vagy videó felvétel csak a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a résztvevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a résztvevők, valamint a Szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

7.3. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook, Twitter, Google+ oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak G. Papp Júlia írásos beleegyezésével lehetséges.

7.4 A Résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Utolsó módosítás: 2018.01.04.